संसद्मा पेस नहुँदा ६ अध्यादेशको अवस्था अन्योलमा

admin

काठमाडौँ, फागुन २७ :संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू पेस हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा पनि ६ अध्यादेश पेश नहुँदा त्यसको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

;’/IffsdL{af6 ;’/Iffsf7df8f}F, @# kmfu’g . ;/sf/n] k’gM:yflkt k|ltlglw;efsf] ;ftf}F clwj]zgsf] a}7sdf cfOtaf/ k]z u/]sf] ;+j}wflgs cWofb]zsf] la/f]wsf qmddf k|d’v k|ltkIf bnsf ;f+;bn] gf/fafhL u/]kl5 ;’/IffsdL{af6 ;’/Iff . t:jL/M k|bLk/fh jGt, /f;;

संविधानको धारा ११४ (२) को स्पष्टीकरण खण्डमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संघीय संसद्को दुवै वा अलग–अलग अधिवेशन प्रारम्भ भएको बैठकमै पेस हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९३ मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश, जारी भएपछि आह्वान भएको सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारले सातवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा विपक्षी काँग्रेस र जसपाले नाराबाजी र अवरोध गरेका थिए ।

विरोधका बीच कानुनमन्त्री लीला श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश पेस गरेका थिए । सुरुमा सभामुख अग्नि सापकोटाले अध्यादेश पेस नभएको बताएका थिए । तर, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशकेन्द्रित दलका सांसदले उक्त अध्यादेशको विरोधमा संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया